วันที่/เวลา อาคาร ชั้น/ห้อง ลักษณะการชำรุด ผู้แจ้ง สถานะ รายละเอียด
ID. 487
2019-11-12
15:51:54
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร สวิตซ์ไฟโถงกลาง สวิตซ์ไฟโถงกลางเปิดไม่ติด สามารถติดต่อคุณจำลองแม่บ้านให้เข้ามาเปิดห้องได้ พิมพ์พร กล้วยอ่อน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 486
2019-11-08
13:24:44
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น1 1.หลอดไฟทางเดินเข้าห้องน้ำไม่ติด 1 หลอด (หลอดกลมแสงสีขาว) พิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 485
2019-11-08
11:30:08
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ห้องเจ้าหน้าที่ อาคารที่พักบุคลากร คอนโดเอ ตู้ไฟในห้องมีเสียช๊อต Tanakorns
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 484
2019-11-07
19:58:38
ซ่อมแซม : อื่นๆ SWU GADEN หลอดไฟแสงสว่างไม่ติดหลายหลอด สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 483
2019-11-07
19:56:58
ซ่อมแซม : อื่นๆ ประตูทางเข้ามหาวิทยาลัย หลอดไฟส่องป้ายของมหาวิทยาลัยไม่ติด 2 ป้ายจำนวน 2 ดวง สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 482
2019-11-07
19:55:22
ซ่อมแซม : อื่นๆ โรงอาหารหอพักนิสิต หลอดไฟแสงสว่างไม่ติด 1 หลอด สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 481
2019-11-07
14:42:18
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ทางขึ้นบรรได 1.หลอดไฟบรรไดไม่ติด หลอดกลม (ดำเนินการแล้ว) พิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 480
2019-11-07
14:17:20
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ห้อง 201 อาคาร A เปลี่ยนลูกบิด ห้อง 201 อาคาร A tanakorns
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 479
2019-11-07
10:53:21
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ห้องน้ำชาย ชั้น 3 ฝาชักโชรกห้องน้ำชายหลุด ไพฑูรย์ กุลพรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 478
2019-11-07
10:14:39
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคารบ้านพักสามหลัง 1/504 1. น้ำฟลัชชักโครกไม่ไหล 2. ติดตั้งบานเกล็ดในห้อง (มีของเปลี่ยนในห้องอยู่แล้ว) ไพฑูรย์ กุลพรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 477
2019-11-06
20:53:16
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 1.ไฟรอบอาคารไม่ติด 5 หลอด (หลอดเกลียวแสงสีส้ม) พิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 476
2019-11-06
17:59:04
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ชั้น3 อาคารบี ไฟทางเดินชั้น3 อาคารบี เปิดไม่ติด Tanakorns
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 475
2019-11-06
13:11:23
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ห้องน้ำชาย ห้อง 114 อ่างล้างมือบริเวณห้องน้ำชายตัน และ ห้องน้ำชายซึม ณัฐวดี ไทยง้วน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 474
2019-11-06
09:16:31
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อาคารสโมสร ชั้น4ห้อง5ลูกบิดประตูหลุด ศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 473
2019-11-06
08:08:06
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสร ชั้น3ห้อง301แอร์รั่วมีนํ้าหยดลงมาชั้น4ห้อง12ท่อนํ้าทิ้งแอร์หลุด ศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 472
2019-11-05
18:24:03
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ห้องโถง พัดลมเพดานพังแตก จาริวรรณ ปานประเสริฐ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 471
2019-11-05
10:06:12
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ สำนักงาน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ชั้น 4 น้ำรั่วไหลออกมาเป็นจำนวนมาก จากเครื่องปรับอากาศ ภัชรี เขียวสะอาด
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 470
2019-11-05
09:14:32
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 1.หลอดไฟส่องสว่างทางเข้าห้องน้ำไม่ติด 1 หลอด (หลอดสีขาว) พิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 469
2019-11-04
18:53:39
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ลานจอดรถอาคารกุลยาณมิตร ไฟแสงสว่างในลานจอดรถสว่างแล้งไม่ดับ สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 468
2019-11-04
18:51:58
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ หน้าสำนักงานชั้น1 หลอดไฟ DOWN LIGHT ไม่ติด 2 ดวง สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 467
2019-11-04
13:50:34
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสร ท่อน้ำทิ้งแอร์ในห้องน้ำชั้น4ห้อง12น้ำหยด ศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 466
2019-11-04
09:47:27
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 5 1.โถปัสสาวะมีน้ำรั้วใต้ล่าง ห้องน้ำอาจารย์ ห้อง 500 2.อ่างล้างมือมีน้ำรั่วใต้อ่าง ห้องน้ำอาจารย์(ตรงกับห้อง501) พิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 465
2019-11-04
09:43:32
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 2 สายฉีดชำระชำรุด 1 ห้อง ห้องน้ำอาจารย์ (ตรงกับห้อง206) พิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 464
2019-11-04
09:42:30
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 1.ไฟส่องสว่างสะพานเหล็กไม่ติด 1 ดวง (ไฟสีส้ม) 2.ไฟส่องสว่างหน้าห้อง 101 ไม่ติด 1 ดวง (ไฟสีส้ม) พิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 463
2019-11-04
09:40:17
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 1.ชักโครกกดน้ำไม่ลง 1 ห้อง ห้องน้ำหญิง 2.สายชำระชำรุด 1 ห้อง ห้องน้ำหญิง 3.ชักโครกน้ำไหลตลอด 1 ห้อง ห้องน้ำชาย 4.อ่างล้างมือตัน 1 อ่าง ห้องน้ำอาจารย์ พิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 462
2019-11-04
08:16:06
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสร แอร์ชั้น3ห้อง320ไม่เย็น แอร์ชั้น4ห้อง7หน้ากากบังลมแอร์ไม่สวิง ศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 461
2019-11-01
19:09:39
ซ่อมแซม : อื่นๆ ป้อม 07 ไฟสปอตไลท์ป้อม 07 ไม่ติด 1 หลอด tanakorns
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 460
2019-11-01
13:27:21
เปลี่ยน : อื่นๆ อาคารสโมสร ห้องน้ำหญิงชั้น3น้ำไหลไม่หยุด ห้องน้ำหญิงชั้น3สายชำระน้ำไหลไม่หยุด ศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 459
2019-11-01
13:27:03
เปลี่ยน : อื่นๆ อาคารสโมสร ห้องน้ำหญิงชั้น3น้ำไหลไม่หยุด ห้องน้ำหญิงชั้น3สายชำระน้ำไหลไม่หยุด ศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 458
2019-10-30
10:39:32
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ห้อง605อาคารA ห้องน้ำ มีน้ำหยดลงมาจากชั้นบน... อารี ตีรณปัญญา
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 457
2019-10-30
10:34:15
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง 408 1.ลูกบิดประตูห้องเรียน 408 ชำรุด 1 ลูก พิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 455
2019-10-30
06:55:16
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคารซี 302 ลูกบิดประตูหน้าห้องเสีย กัญญาณัฐ สุภาพร
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 454
2019-10-29
08:12:53
ซ่อมแซม : อื่นๆ โรงอาหารหอพักนิสิต หลอดไฟหน้าร้านที่ 1 ไม่ติด 1 ดวง สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 453
2019-10-28
14:17:49
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 1.สายฉีดชำระชำรุด 2 ห้อง ห้องน้ำหญิง 2.ชักโครกกดน้ำไม่ลง 1 ห้อง ห้องน้ำหญิง 3.หลอดไฟหน้ากระจกไม่ติด 1 หลอด (หลอดยาว) ห้องน้ำชาย พิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 452
2019-10-28
13:19:56
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 5 ห้อง 503 เครื่องปรับอากาศหมายเลข 4120-001-382 , 4120-001-383 ไม่เย็น จำนวน 2 เครื่อง พิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 451
2019-10-28
09:53:21
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ห้อง 404 อาคาร A ท่อระบายน้ำระเบียงหลังห้องตัน ทำให้น้ำล้นออกมา รบกวนเข้าตรวจสอบและแก้ไขด้วยครับ tanakorns
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 450
2019-10-28
07:55:25
ซ่อมแซม : อื่นๆ เรือนไทย/ป้ายคณะพละ 1.ฝาปิดบ่อน้ำเสียชำรุด ตรงทางเข้าเรือนไทย 2 ฝา 2.ฝาปิดบ่อน้ำเสียตรงหลังป้ายคณะพละชำรุด 1ฝา สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 449
2019-10-28
07:51:49
ซ่อมแซม : อื่นๆ ป้ายคณะพละ ไฟแสงสว่างในสนามหญ้าไม่ติดหลายดวง สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 448
2019-10-28
07:50:03
ซ่อมแซม : อื่นๆ โรงอาหารหอพักนิสิต ไฟแสงสว่างบนหลังคาไม่ติด 1 ดวง สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 447
2019-10-25
11:19:27
ติดตั้ง : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ห้องเรียน พฐ 104 แผงควบคุมเครื่องปรับอากาศที่ชำรุดยังไม่ได้นำมาติดตั้ง ห้อง พฐ104 งานรับปริญญาบัตรจะมีนิสิตเข้าพักประมาณวันที่ 5 พ.ย.62 ประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 446
2019-10-25
08:07:13
ซ่อมแซม : อื่นๆ หลังร้าน4อาคารโรงอาหารหอพักนิสิต ไฟแสงสว่างหลังร้าน 4 ไม่ติด สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 445
2019-10-24
14:04:59
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารกิจกรรมนิสิต ไฟฟ้าดับ ห้องน้ำหญิง ชั้น 1 กัญญารัตน์ ผดุงกิจ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 444
2019-10-24
13:41:07
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ห้อง 404 อาคารอำนวยการชั้น 4 พัดลมติดเพดาน ใช้งานไม่ได้ จำนวน 2 ตัว ภัชรี เขียวสะอาด
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 443
2019-10-24
13:19:12
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น1หน้าประตูทางเข้า ไฟดาวไลด์บนเพดานมุขด้านหน้าอาคารไม่ติด สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 442
2019-10-24
09:28:11
ซ่อมแซม : อื่นๆ ไฟทางวงเวียนแถบซ้อมบอล ไฟทางวงเวียนแถบซ้อมบอลเสีย จำนวน 5 ดวง ผู้แจ้งนายวิศิษฐ์ ไจอาษา รอง หน.ชุด รปภ. แจ้งผ่านใบแจ้งซ่อม (เมื่อวันที่ 23 ต.ค.62) natpeeya
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 441
2019-10-24
08:42:15
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 2 1.ชักโครกกดน้ำไม่ลง จำนวน 3 ห้อง (ห้องน้ำชาย) พิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 440
2019-10-23
20:01:41
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคารกัลยาณมิตร ห้อง302 สายน้ำดีอ่างล้างหน้าในห้องน้ำชำรุด กนกวรรณ วิชัยวงศ์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 439
2019-10-23
15:56:57
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสร ก๊อกนํ้าห้องนํ้าหญิงชั้น3หลุดซ่อมแล้ว ศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 438
2019-10-22
08:34:51
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร หน้าบ้านพักหลังที่3 ท่อน้ำมีน้ำล้นออกมา ส่งกลิ่นเหม็น รบกวนตรงจสอบด้วยครับ Tanakorns
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 437
2019-10-21
13:48:29
ซ่อมแซม : อื่นๆ ลานชมภูพันธ์ทิพย์ ตรวจเชคและซ่อมไฟแสงสว่างในลานชมภูพันธ์ทิพย์ข้างเซเว่น สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ