หมายเลขแจ้งซ่อม : 4-sd.op-03934

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : นายพิชัย เลิศเวียง
วันที่ : 2023-04-07
เวลา : 16:42:14
ประเภท : เปลี่ยน
สถานที่ : อาคารเรียนรวม
บริเวณ : ด้านหน้าอาคาร
ลักษณะการชำรุด : หลอดไฟไม่ติด 1 หลอด (หลอดเกลียวสีขาว)
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : นายสิทธิชัย แสงสว่าง
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2023-04-20
วันที่แล้วเสร็จ : 2023-04-20
อุปกรณ์ที่ใช้ : หลอดไฟLED E27 13W
จำนวน : 1หลอด
รายละเอียด : -เรียบร้อยดี -เปลียนหลอดไฟ

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ