หมายเลขแจ้งซ่อม : 6-sd.op-03930

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : sirirutn
วันที่ : 2023-04-07
เวลา : 09:28:34
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อื่นๆ
บริเวณ : อาคารสโมสร
ลักษณะการชำรุด : ท่อน้ำทิ้งแตกตรงหม้อแปลงอาคารสโมสร
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : นายสิทธิชัย แสงสว่าง
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2023-04-18
วันที่แล้วเสร็จ : 2023-04-18
อุปกรณ์ที่ใช้ :
จำนวน :
รายละเอียด : เรียบร้อยดี

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ