หมายเลขแจ้งซ่อม : 6-sd.op-03929

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : sirirutn
วันที่ : 2023-04-07
เวลา : 08:55:11
ประเภท : อื่นๆ
สถานที่ : อื่นๆ
บริเวณ : สโมสร
ลักษณะการชำรุด : บ่อไขมันตัน
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : นายสิทธิชัย แสงสว่าง
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2023-04-20
วันที่แล้วเสร็จ : 2023-04-20
อุปกรณ์ที่ใช้ :
จำนวน :
รายละเอียด : -เรียบร้อยดี

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ