หมายเลขแจ้งซ่อม : 5-sd.op-03928

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : น.ส.ณัฐวดี ไทยง้วน
วันที่ : 2023-04-05
เวลา : 10:54:22
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน
บริเวณ : สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 1 ห้อง 112
ลักษณะการชำรุด : แอร์ไม่เย็น
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : นายสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2023-04-11
วันที่แล้วเสร็จ : 2023-07-12
อุปกรณ์ที่ใช้ :
จำนวน :
รายละเอียด : ผู้รับจ้างซ่อมแซมแล้ว

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ