หมายเลขแจ้งซ่อม : 6-sd.op-03927

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : นางศิริรัตน์ เนียมปาน
วันที่ : 2023-04-04
เวลา : 12:21:24
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อื่นๆ
บริเวณ : อาคารสโมสรชั้น 2 ห้องน้ำชาย
ลักษณะการชำรุด : โถฉี่น้ำไหลไม่หยุด
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : นายสิทธิชัย แสงสว่าง
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2023-04-18
วันที่แล้วเสร็จ : 2023-04-18
อุปกรณ์ที่ใช้ :
จำนวน :
รายละเอียด : เรียบร้อยดี

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ