หมายเลขแจ้งซ่อม : 1-sd.op-03926

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : นายไพโรจน์ นิ่มเซียน
วันที่ : 2023-04-03
เวลา : 09:54:36
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อาคารอำนวยการ
บริเวณ : บ่อเก็บน้ำประปาบ่อล่างอาคารบ้านพักหลัง2
ลักษณะการชำรุด : วาล์ว2นิ้วเปิด-ปิดน้ำเข้าบ่อเสีย
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : นายไพโรจน์ นิ่มเซียน
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2023-04-03
วันที่แล้วเสร็จ : 2023-04-03
อุปกรณ์ที่ใช้ : วาล์วทองเหลือง2นื้ว
จำนวน : 1ชุด
รายละเอียด :

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ