หมายเลขแจ้งซ่อม : 5-sd.op-03925

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : นายประทีป อมรธรรม
วันที่ : 2023-04-03
เวลา : 09:31:27
ประเภท : ติดตั้ง
สถานที่ : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน
บริเวณ : ห้องพักอาจารย์/ชั้น4/ห้อง400
ลักษณะการชำรุด : กระจกบานเกร็ดชำรุด จำนวน 1 แผ่น ไม่ทราบขนาด
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : นายสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2023-04-03
วันที่แล้วเสร็จ : 2023-04-11
อุปกรณ์ที่ใช้ :
จำนวน :
รายละเอียด :

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ