หมายเลขแจ้งซ่อม : 5-sd.op-03924

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : นายประทีป อมรธรรม
วันที่ : 2023-04-03
เวลา : 09:19:38
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน
บริเวณ : ห้องน้ำหญิง/ชั้น3
ลักษณะการชำรุด : ห้องน้ำหญิง สาเหตุ: ฐานชักโครกที่ยาแนวหลุด
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : นายสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2023-04-03
วันที่แล้วเสร็จ : 2023-05-26
อุปกรณ์ที่ใช้ : กาวยาแนว 1 กก. 2 ถุง
จำนวน :
รายละเอียด :

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ