หมายเลขแจ้งซ่อม : 5-sd.op-03923

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : นายประทีป อมรธรรม
วันที่ : 2023-04-03
เวลา : 09:16:56
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน
บริเวณ : ล๊อบบี้/ชั้น1
ลักษณะการชำรุด : ประตูอัตโนมัติ ด้านหลังอาคาร สาเหตุ: ประตูไม่ทำงาน เปิด-ปิด ไม่ได้
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : นายสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2023-04-03
วันที่แล้วเสร็จ : 2023-06-22
อุปกรณ์ที่ใช้ :
จำนวน :
รายละเอียด : ดำเนินการจ้างซ่อมเสร็จแล้วเนื่องจากชุดควบคุมการทำงานชำรุดต้องเปลี่ยนทั้งชุด

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ