หมายเลขแจ้งซ่อม : 4-sd.op-03920

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : นายสิทธิชัย แสงสว่าง
วันที่ : 2023-03-31
เวลา : 16:11:02
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อาคารเรียนรวม
บริเวณ : ห้องพยาบาล
ลักษณะการชำรุด : ก๊อกน้ำอ่างชำรุด
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : นายสิทธิชัย แสงสว่าง
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2023-03-31
วันที่แล้วเสร็จ : 2023-04-18
อุปกรณ์ที่ใช้ : ก๊อกน้ำงวง
จำนวน : 1ตัว
รายละเอียด : เรียบร้อยดี

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ