หมายเลขแจ้งซ่อม : 4-sd.op-03919

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : นายพิชัย เลิศเวียง
วันที่ : 2023-03-31
เวลา : 15:46:23
ประเภท : เปลี่ยน
สถานที่ : อาคารเรียนรวม
บริเวณ : ชั้น 5 ห้องน้ำชาย
ลักษณะการชำรุด : หลอดไฟไม่ติด 1 หลอด (หลอดยาว)
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : นายสิทธิชัย แสงสว่าง
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2023-04-20
วันที่แล้วเสร็จ : 2023-04-20
อุปกรณ์ที่ใช้ : หลอดไฟLED T8 18W
จำนวน : 1หลอด
รายละเอียด : -เรียบร้อยดี

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ