หมายเลขแจ้งซ่อม : 6-sd.op-03913

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : viriyasu
วันที่ : 2023-03-29
เวลา : 11:01:33
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อื่นๆ
บริเวณ : หลังอาคารอำนวยการและไฟถนนข้ามสะพาน ร.ร. สาธิต
ลักษณะการชำรุด :
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : นายรักชาติ ทรัพย์มูล
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2023-03-29
วันที่แล้วเสร็จ : 2023-03-29
อุปกรณ์ที่ใช้ :
จำนวน :
รายละเอียด :

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ