หมายเลขแจ้งซ่อม : 1-sd.op-03904

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : นายจิรายุ นันทปัญจพร
วันที่ : 2023-03-27
เวลา : 11:19:33
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อาคารอำนวยการ
บริเวณ : ชั้น 3 ห้องสาธารณูปโภค
ลักษณะการชำรุด : แอร์ไม่เย็น
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : นายสำรวย คุ้มวงษ์
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2023-04-12
วันที่แล้วเสร็จ : 2023-04-12
อุปกรณ์ที่ใช้ : แม็กเนติก แคป
จำนวน : 1
รายละเอียด :

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ