หมายเลขแจ้งซ่อม : 6-sd.op-03899

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : นางศิริรัตน์ เนียมปาน
วันที่ : 2023-03-23
เวลา : 12:14:43
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อื่นๆ
บริเวณ : อาคารสโมสรชั้น 4 ห้อง 6
ลักษณะการชำรุด : แอร์ไม่เย็น
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : นายสิทธิชัย แสงสว่าง
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2023-03-24
วันที่แล้วเสร็จ : 2023-03-24
อุปกรณ์ที่ใช้ : คาปา45uf
จำนวน : 1ตัว
รายละเอียด : เรียบร้อยดีใช้งานได้ดี

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ