หมายเลขแจ้งซ่อม : 3-sd.op-03898

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : นางวิภารัตน์ นิสสัย
วันที่ : 2023-03-23
เวลา : 09:59:45
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : หอพักบุคลากร
บริเวณ : C204
ลักษณะการชำรุด : หน้าต่างห้องนอนชำรุด ตอนฝนตกน้ำจะไหลเข้าหน้าต่าง
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : นายรักชาติ ทรัพย์มูล
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2023-03-28
วันที่แล้วเสร็จ : 2023-03-28
อุปกรณ์ที่ใช้ :
จำนวน :
รายละเอียด :

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ