หมายเลขแจ้งซ่อม : 4-sd.op-03894

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : นายสิทธิชัย แสงสว่าง
วันที่ : 2023-03-21
เวลา : 14:34:39
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อาคารเรียนรวม
บริเวณ : ชัน4ห้องน้ำชายหลอดไฟยาวT8ไม่ติด1หลอด
ลักษณะการชำรุด : ชัน4ห้องน้ำชายหลอดไฟยาวT8ไม่ติด1หลอด
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : นายสิทธิชัย แสงสว่าง
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2023-03-22
วันที่แล้วเสร็จ : 2023-04-20
อุปกรณ์ที่ใช้ : หลอดไฟLED T8 18W
จำนวน : 1หลอด
รายละเอียด : -เรียบร้อยดี

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ