หมายเลขแจ้งซ่อม : 1-sd.op-03893

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : น.ส.จีรภรณ์ พูลสวัสดิ์
วันที่ : 2023-03-21
เวลา : 14:04:51
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อาคารอำนวยการ
บริเวณ : ชั้น 1 สำนักงานส่วนพัฒนาความยั่งยืน
ลักษณะการชำรุด : แอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 4120-058-006 ไม่เย็น
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : นายรักชาติ ทรัพย์มูล
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2023-03-24
วันที่แล้วเสร็จ : 2023-04-25
อุปกรณ์ที่ใช้ :
จำนวน :
รายละเอียด :

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ