หมายเลขแจ้งซ่อม : 3-sd.op-03891

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : นางวิภารัตน์ นิสสัย
วันที่ : 2023-03-21
เวลา : 10:30:58
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : หอพักบุคลากร
บริเวณ : บ้านสามหลังชั้น 1 ตึก 1
ลักษณะการชำรุด : ท่อน้ำบ้าน 3 หลังชั้น 1 ตึก 1 ตันครับ
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : นายรักชาติ ทรัพย์มูล
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2023-03-22
วันที่แล้วเสร็จ : 2023-03-22
อุปกรณ์ที่ใช้ :
จำนวน :
รายละเอียด :

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ