หมายเลขแจ้งซ่อม : 6-sd.op-03890

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : นางศิริรัตน์ เนียมปาน
วันที่ : 2023-03-21
เวลา : 08:51:56
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อื่นๆ
บริเวณ : อาคารสโมสรชั้น 4
ลักษณะการชำรุด : ไฟหลอดยาวกระพริบ 3 หลอด เสีย
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : นายสิทธิชัย แสงสว่าง
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2023-03-22
วันที่แล้วเสร็จ : 2023-05-25
อุปกรณ์ที่ใช้ :
จำนวน :
รายละเอียด :

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ