หมายเลขแจ้งซ่อม : 4-sd.op-03889

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : นายพิชัย เลิศเวียง
วันที่ : 2023-03-21
เวลา : 08:44:23
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อาคารเรียนรวม
บริเวณ : ทางขึ้นลงบันได ชั้น 1
ลักษณะการชำรุด : ผนังฝ้าชำรุด
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : นายสิทธิชัย แสงสว่าง
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2023-03-24
วันที่แล้วเสร็จ : 2023-05-25
อุปกรณ์ที่ใช้ :
จำนวน :
รายละเอียด :

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ