หมายเลขแจ้งซ่อม : 6-sd.op-03885

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : นายพัทธวัฒน์ รัตนผ่องใส
วันที่ : 2023-03-20
เวลา : 11:39:40
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อื่นๆ
บริเวณ : cover way ใน ส่วนกิจการหอพักนิสิต
ลักษณะการชำรุด : cover way ใน ส่วนกิจการหอพักนิสิต ด้าทางเข้า หอพัก อาคาร 2 แตกและยุบตัว
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : นายสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2023-03-22
วันที่แล้วเสร็จ : 2023-03-22
อุปกรณ์ที่ใช้ :
จำนวน :
รายละเอียด : คุณสมโภชน์และคุณธนกฤิตซ่อมเสร็จแล้ว

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ