หมายเลขแจ้งซ่อม : 3-sd.op-02840

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : อ.ฉัตรพงษ์ มาชอบ
วันที่ : 2022-05-20
เวลา : 17:32:45
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : หอพักบุคลากร
บริเวณ : อาคารศรีวิจิตร (อาคาร C) ชั้น 3 ห้อง 308
ลักษณะการชำรุด : ที่เสียบสายฉีดในห้องน้ำชำรุด
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : นายไพโรจน์ นิ่มเซียน
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2022-05-24
วันที่แล้วเสร็จ : 2022-05-24
อุปกรณ์ที่ใช้ :
จำนวน :
รายละเอียด :

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ