หมายเลขแจ้งซ่อม : 1-sd.op-02839

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : นายพิษณุชัย เหมาะศรี
วันที่ : 2022-05-19
เวลา : 14:29:58
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อาคารอำนวยการ
บริเวณ : อำนวยการ/ชั้น6/ห้องพัก ห้องที่2
ลักษณะการชำรุด : ห้องพักห้องที่2อ่างล้างหน้าเปิดนํ้ามันไหลลงด้านล่างคะ
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : นายสิทธิชัย แสงสว่าง
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2022-05-20
วันที่แล้วเสร็จ : 2022-05-20
อุปกรณ์ที่ใช้ :
จำนวน :
รายละเอียด : เรียบร้อยดี

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ