หมายเลขแจ้งซ่อม : 1-sd.op-02837

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : นายพิษณุชัย เหมาะศรี
วันที่ : 2022-05-19
เวลา : 13:16:33
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อาคารอำนวยการ
บริเวณ : อำนวยการ/ชั้น4
ลักษณะการชำรุด : ตู้น้ำเย็นชั้น4 มีหนูเข้าไปตายอยู่ด้านหลัง ให้ช่างมาเปิดให้หน่อยค่ะ
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : นายสิทธิชัย แสงสว่าง
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2022-05-20
วันที่แล้วเสร็จ : 2022-05-20
อุปกรณ์ที่ใช้ :
จำนวน :
รายละเอียด : เรียบร้อยดี

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ