หมายเลขแจ้งซ่อม : 1-sd.op-02836

 

สถานะการซ่อม : รออะไหล่
ผู้แจ้ง : น.ส.สุพรรณา แดงเจริญ
วันที่ : 2022-05-18
เวลา : 10:01:18
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อาคารอำนวยการ
บริเวณ : ชั้น 5 ห้อง 504
ลักษณะการชำรุด : แอร์เปิดไม่ติดค่ะ
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : นายสิทธิชัย แสงสว่าง
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2022-05-18
วันที่แล้วเสร็จ : 2022-05-19
อุปกรณ์ที่ใช้ :
จำนวน :
รายละเอียด : หนูกัดสายไฟลูมคำสั่งแอร์และรอบริษัทกำจัดหนูดำเนินงานซ่อมต่อไป

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ