หมายเลขแจ้งซ่อม : 3-sd.op-02834

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : อ.กัญญาณัฐ สุภาพร
วันที่ : 2022-05-17
เวลา : 13:39:32
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : หอพักบุคลากร
บริเวณ : อาคารศรีวิจิตร ห้อง 302 C
ลักษณะการชำรุด : เปลี่ยนก๊อกน้ำ ก๊อกน้ำรั่ว ซื้อก๊อกใหม่มาแล้ว
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : นายรักชาติ ทรัพย์มูล
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2022-05-18
วันที่แล้วเสร็จ : 2022-05-19
อุปกรณ์ที่ใช้ :
จำนวน :
รายละเอียด :

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ