หมายเลขแจ้งซ่อม : 6-sd.op-02833

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : นายรักชาติ ทรัพย์มูล
วันที่ : 2022-05-17
เวลา : 11:29:39
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อื่นๆ
บริเวณ : หลังคาคุมทางเดินเส้นในหอพักนิสิต พลาซ่า คอนโดแพทย์
ลักษณะการชำรุด : หลอดไฟไม่ติดหลายหลอด
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : นายรักชาติ ทรัพย์มูล
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2022-05-18
วันที่แล้วเสร็จ : 2022-05-27
อุปกรณ์ที่ใช้ : หลอดled E27
จำนวน : 100 หลอด
รายละเอียด :

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ