หมายเลขแจ้งซ่อม : 5-sd.op-02831

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : นายประทีป อมรธรรม
วันที่ : 2022-05-17
เวลา : 10:44:50
ประเภท : ติดตั้ง
สถานที่ : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน
บริเวณ : ผนังประตู/ชั้น1/ด้านหน้า
ลักษณะการชำรุด : เปลี่ยนจุดติดตั้งเบรคเกอร์ไฟ
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : นายรักชาติ ทรัพย์มูล
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2022-05-18
วันที่แล้วเสร็จ : 2022-05-18
อุปกรณ์ที่ใช้ :
จำนวน :
รายละเอียด :

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ