หมายเลขแจ้งซ่อม : 5-sd.op-02830

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : นายประทีป อมรธรรม
วันที่ : 2022-05-17
เวลา : 10:23:02
ประเภท : ติดตั้ง
สถานที่ : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน
บริเวณ : โถงทางเดินด้านหน้า/ชั้น1
ลักษณะการชำรุด : ติดตั้งเต้ารับและเดินรางเก็บสาย ประมาณ4เมตร
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : นายรักชาติ ทรัพย์มูล
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2022-05-18
วันที่แล้วเสร็จ : 2022-05-18
อุปกรณ์ที่ใช้ : ปลักไฟ+สายไฟ
จำนวน : 1ชุด
รายละเอียด :

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ