หมายเลขแจ้งซ่อม : 5-sd.op-02829

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : นายประทีป อมรธรรม
วันที่ : 2022-05-16
เวลา : 21:50:51
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน
บริเวณ : ระเบียงหลังห้อง105/ชั้น1
ลักษณะการชำรุด : ท่อระบายน้ำทิ้งระเบียงชั้น2ท่อระบายน้ำชำรุดและอุดตัน
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : นายรักชาติ ทรัพย์มูล
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2022-05-18
วันที่แล้วเสร็จ : 2022-05-18
อุปกรณ์ที่ใช้ : ข้องอ90+ท่อ
จำนวน : 1ชุด
รายละเอียด :

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ