หมายเลขแจ้งซ่อม : 2-sd.op-02827

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : นายสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
วันที่ : 2022-05-12
เวลา : 13:28:01
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza
บริเวณ : 1.ชั้น 2 และ3 ห้องน้ำชาย 2.ห้องน้ำหญิง
ลักษณะการชำรุด : 1.ปลี่ยนสายฉีดชำระ 2.หลอดไฟไม่ติด 2 ดวง
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : นายรักชาติ ทรัพย์มูล
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2022-05-18
วันที่แล้วเสร็จ : 2022-05-18
อุปกรณ์ที่ใช้ :
จำนวน :
รายละเอียด :

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ