หมายเลขแจ้งซ่อม : 6-sd.op-02824

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : นางศิริรัตน์ เนียมปาน
วันที่ : 2022-05-11
เวลา : 14:14:44
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อื่นๆ
บริเวณ : อาคารสโมสรชั้น 2 ร้าน12 ชั้น3ห้องนํ้าชาย
ลักษณะการชำรุด : ชั้น2ท่อนํ้าทิ้งในร้าน12รั่ว ชั้น3สายชำระห้องนํ้าชายพัง1ห้อง ชักโครกนํ้าใหลเปลี่ยนลูกลอยใหม่
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : นายสิทธิชัย แสงสว่าง
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2022-05-11
วันที่แล้วเสร็จ : 2022-05-12
อุปกรณ์ที่ใช้ : ชุดชักโครก
จำนวน : 1ชุด
รายละเอียด : เรียบร้อยดี

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ