หมายเลขแจ้งซ่อม : 6-sd.op-02823

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : น.ส.จีรภรณ์ พูลสวัสดิ์
วันที่ : 2022-05-11
เวลา : 10:42:26
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อื่นๆ
บริเวณ : ร้าน SWU SHOP อาคารสวัสดิการ
ลักษณะการชำรุด : สายฉีดชำระ น้ำไหลไม่หยุด
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : นายสิทธิชัย แสงสว่าง
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2022-05-11
วันที่แล้วเสร็จ : 2022-05-12
อุปกรณ์ที่ใช้ : สายฉีดชำระ
จำนวน : 1ชุด
รายละเอียด : เรียบร้อยดี

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ