หมายเลขแจ้งซ่อม : 6-sd.op-02822

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : นายอำนาจ พวงผกา
วันที่ : 2022-05-10
เวลา : 15:28:38
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อื่นๆ
บริเวณ : ห้องสมุดองครักษ์
ลักษณะการชำรุด : สัญญาณโทรศัพท์หมายเลข 21253 ไม่มีสัญญาณ
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : นายสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2022-05-11
วันที่แล้วเสร็จ : 2022-05-11
อุปกรณ์ที่ใช้ :
จำนวน :
รายละเอียด :

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ