หมายเลขแจ้งซ่อม : 5-sd.op-02821

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : นายประทีป อมรธรรม
วันที่ : 2022-05-10
เวลา : 12:08:43
ประเภท : เปลี่ยน
สถานที่ : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน
บริเวณ : ห้องแลป/ชั้น3/ห้อง302
ลักษณะการชำรุด : ไฟส่องสว่าง ชนิดหลอดยาว ไม่ติดจำนวน1หลอด
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : นายสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2022-05-11
วันที่แล้วเสร็จ : 2022-05-11
อุปกรณ์ที่ใช้ : หลอดLED T8 16W
จำนวน : 1หลอด
รายละเอียด :

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ