หมายเลขแจ้งซ่อม : 5-sd.op-02820

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมไม่ได้
ผู้แจ้ง : นายประทีป อมรธรรม
วันที่ : 2022-05-10
เวลา : 12:07:00
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน
บริเวณ : ห้องแลป/ชั้น3/ห้อง303
ลักษณะการชำรุด : ตู้เก็บสารมีไฟ แต่พัดลมดูดอากาศไม่ทำงาน
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : นายสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2022-05-11
วันที่แล้วเสร็จ : 2022-05-11
อุปกรณ์ที่ใช้ :
จำนวน :
รายละเอียด : เนื่องจากพัดลมของระบบชำรุดต้องซื้อใหม่หรือส่งซ่อมขดลวดใหม่

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ