หมายเลขแจ้งซ่อม : 1-sd.op-02819

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : น.ส.อรชา ดีบัว
วันที่ : 2022-05-09
เวลา : 14:35:38
ประเภท : ติดตั้ง
สถานที่ : อาคารอำนวยการ
บริเวณ : ส่วนการคลัง ชั้น 1
ลักษณะการชำรุด : ติดตั้งโทรศัพท์ IP
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : นายสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2022-05-11
วันที่แล้วเสร็จ : 2022-05-11
อุปกรณ์ที่ใช้ :
จำนวน :
รายละเอียด :

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ