หมายเลขแจ้งซ่อม : 4-sd.op-02816

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : นายพิชัย เลิศเวียง
วันที่ : 2022-05-06
เวลา : 14:52:55
ประเภท : เปลี่ยน
สถานที่ : อาคารเรียนรวม
บริเวณ : ชั้น 1 ห้องประชุม swu self
ลักษณะการชำรุด : หลอดไฟไม่ติด 1 หลอด (หลอดเกลียวสีขาว)
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : นายสิทธิชัย แสงสว่าง
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2022-05-10
วันที่แล้วเสร็จ : 2022-05-10
อุปกรณ์ที่ใช้ : หลอดไฟLED E27
จำนวน : 1หลอด
รายละเอียด : เรียบร้อยดี

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ