หมายเลขแจ้งซ่อม : 6-sd.op-02813

 

สถานะการซ่อม : เริ่มดำเนินการ
ผู้แจ้ง : นางศิริรัตน์ เนียมปาน
วันที่ : 2022-05-06
เวลา : 09:49:06
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อื่นๆ
บริเวณ : อาคารสโมสรชั้น 2 ร้านหนึ่ง
ลักษณะการชำรุด : น้ำหยดจากท่อน้ำทิ้งชั้น 3 ลงมาลงพื้นชั้น2หยดลงร้าน1
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : นายสิทธิชัย แสงสว่าง
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2022-05-11
วันที่แล้วเสร็จ : 0000-00-00
อุปกรณ์ที่ใช้ : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : -

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ