หมายเลขแจ้งซ่อม : 2-sd.op-02812

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : น.ส.อาภัสรา เกิดแก้ว
วันที่ : 2022-05-05
เวลา : 15:04:56
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza
บริเวณ : ร้านยา มศว ชั้น 2
ลักษณะการชำรุด : ฝ้าเพดานด้านบนเวลาฝนตกจะมีน้ำรั่วไหลลงมาค่ะ
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : นายสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2022-05-11
วันที่แล้วเสร็จ : 2022-05-12
อุปกรณ์ที่ใช้ :
จำนวน :
รายละเอียด :

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ