หมายเลขแจ้งซ่อม : 2-sd.op-02811

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : นายพิษณุชัย เหมาะศรี
วันที่ : 2022-05-05
เวลา : 12:17:56
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza
บริเวณ : พลาซ่า/ชั้น3/ห้องน้ำหญิง
ลักษณะการชำรุด : ประตูห้องน้ำหญิงพลาซ่าชั้น 3 กลอนหลุดค่ะ 0957725927
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : นายรักชาติ ทรัพย์มูล
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2022-05-18
วันที่แล้วเสร็จ : 2022-05-18
อุปกรณ์ที่ใช้ :
จำนวน :
รายละเอียด :

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ