หมายเลขแจ้งซ่อม : 6-sd.op-02809

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : นางศิริรัตน์ เนียมปาน
วันที่ : 2022-05-05
เวลา : 08:22:09
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อื่นๆ
บริเวณ : อาคารสโมสรชั้น 3 ห้อง 309
ลักษณะการชำรุด : แอร์ไม่เย็น(มีคนพักด่วน)
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : นายสิทธิชัย แสงสว่าง
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2022-05-05
วันที่แล้วเสร็จ : 2022-05-05
อุปกรณ์ที่ใช้ :
จำนวน :
รายละเอียด : เรียบร้อยดี

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ