หมายเลขแจ้งซ่อม : 3-sd.op-02805

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : อ.บำรุง ท้าวศรีสกุล
วันที่ : 2022-05-03
เวลา : 11:04:21
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : หอพักบุคลากร
บริเวณ : ห้อง a607
ลักษณะการชำรุด : เปลี่ยนชุดซ่อมชักโครก (อุปกรณ์วางไว้ในห้องแล้ว)
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : นายสิทธิชัย แสงสว่าง
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2022-05-05
วันที่แล้วเสร็จ : 2022-05-05
อุปกรณ์ที่ใช้ :
จำนวน :
รายละเอียด : เรียบร้อยดี

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ