หมายเลขแจ้งซ่อม : 6-sd.op-02804

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : นางศิริรัตน์ เนียมปาน
วันที่ : 2022-05-02
เวลา : 19:48:39
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อื่นๆ
บริเวณ : อาคารสโมสรชั้น 4 ห้อง 5
ลักษณะการชำรุด : น้ำแอร์รั่ว(ด่วนมีคนเข้าพัก)
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : นายสิทธิชัย แสงสว่าง
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2022-05-03
วันที่แล้วเสร็จ : 2022-05-03
อุปกรณ์ที่ใช้ :
จำนวน :
รายละเอียด : เรียบร้อยดี

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ