หมายเลขแจ้งซ่อม : 3-sd.op-02803

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : นายวิริยะ สูฝน
วันที่ : 2022-05-02
เวลา : 10:42:04
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : หอพักบุคลากร
บริเวณ : อาคารศรีวิจิตร ห้อง 201
ลักษณะการชำรุด : ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ และเปลี่ยนก๊อกน้ำอ่างล้างจานใหม่
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : นายรักชาติ ทรัพย์มูล
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2022-05-12
วันที่แล้วเสร็จ : 2022-05-12
อุปกรณ์ที่ใช้ :
จำนวน :
รายละเอียด :

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ