หมายเลขแจ้งซ่อม : 3-sd.op-02800

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : อ.ปทิตตา ทรวงโพธิ์
วันที่ : 2022-05-01
เวลา : 20:40:33
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : หอพักบุคลากร
บริเวณ : อาคารกัลยาณมิตร ห้อง 707
ลักษณะการชำรุด : สวิตไฟค้าง กดปิดไม่ได้ค่ะทำให้หลอดไฟเปิดตลอดเวลา ตั้งแต่เวลา 19.45 น ค่ะ ต้องการ จนท มาซ่อมสวิตช์ไฟที่มันค้างค่ะ
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : นายสำรวย คุ้มวงษ์
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2022-05-02
วันที่แล้วเสร็จ : 2022-05-02
อุปกรณ์ที่ใช้ :
จำนวน :
รายละเอียด : มดเข้าทำความสะอาดเรียบร้อย

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ