หมายเลขแจ้งซ่อม : 4-sd.op-02798

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : นายพิชัย เลิศเวียง
วันที่ : 2022-04-29
เวลา : 10:21:49
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อาคารเรียนรวม
บริเวณ : ชั้น 4
ลักษณะการชำรุด : เครื่องทำน้ำดื่มน้ำไม่ไหล
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : นายสิทธิชัย แสงสว่าง
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2022-04-29
วันที่แล้วเสร็จ : 2022-04-29
อุปกรณ์ที่ใช้ : ใส้กรองน้ำ pp
จำนวน : 1 ตัว
รายละเอียด : เรียบร้อยดี

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ