หมายเลขแจ้งซ่อม : 4-sd.op-02797

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : นายพิชัย เลิศเวียง
วันที่ : 2022-04-29
เวลา : 10:20:46
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อาคารเรียนรวม
บริเวณ : ชั้น 1 ห้องน้ำชาย
ลักษณะการชำรุด : ชักโครกน้ำไหลตลอด 1 ห้อง
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : นายสิทธิชัย แสงสว่าง
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2022-04-29
วันที่แล้วเสร็จ : 2022-04-29
อุปกรณ์ที่ใช้ :
จำนวน :
รายละเอียด : เรียบร้อยดี

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ