หมายเลขแจ้งซ่อม : 1-sd.op-02795

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : นายพิษณุชัย เหมาะศรี
วันที่ : 2022-04-29
เวลา : 07:54:44
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อาคารอำนวยการ
บริเวณ : อำนวยการ/ชั้น4/ห้อง402
ลักษณะการชำรุด : แจ้งซ่อมคะหน้าต่างห้อง402ตึกอํานวยการชั้น4ปิดไม่ได้คะ
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : นายสิทธิชัย แสงสว่าง
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2022-04-29
วันที่แล้วเสร็จ : 2022-04-29
อุปกรณ์ที่ใช้ :
จำนวน :
รายละเอียด : เรียบร้อยดี

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ